Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI CODIN PLUS S.R.O.

Vážení zákazníci,

tímto dokumentem Vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti, zajištění jejich ochrany a Vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabývá účinností dnem 25. května 2018 jako účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantním vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnosti CODIN plus s.r.o. o Vás shromažďuje, a to v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které Vám poskytuje, nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi Vámi.

Vedle této souhrnné informace najdete některé podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů také v dokumentech, které Vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, nebo které se Vám zobrazí na webových stránkách společnosti  www.codin-plus.cz

Společnost CODIN plus s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

  • Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, bankovní účet)

Společnost CODIN plus s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění smluvního závazku společnosti CODIN plus s.r.o. Pokud Vás zajímá, jaké informace o Vás držíme, kontaktujte nás emailem na info@codin-plus.cz nebo telefonicky na čísle +420 608 929 636. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude společnost CODIN plus s.r.o. dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, informující o zboží a službách společnosti CODIN plus s.r.o. Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat.

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost CODIN plus s.r.o.

Sídlo a zároveň kontaktní adresa: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01, Teplice, Česká republika, IČ:04417976, DIČ:CZ04417976, telefon: +420 608 929 636,

email: info@codin-plus.cz

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím stranám s výjimkou:

  • poskytovatel softwaru a marketingových služeb: Number 1 CZ a.s.
  • poskytovatel účetního softwaru: Solitea Česká republika, a.s.
  • Externí účetní: Účetnictví, kontrola s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a marketingových služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu objednávky a po dobu deseti let. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů společností CODIN plus s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

  1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti CODIN plus s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování

b) kategorie dotčených osobních údajů

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li možné určit kritéria použitá ke stanovení této doby

e) existence práva požadovat od společnosti CODIN plus s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tady u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost CODIN plus s.r.o. nezískala od Vás

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás

2. právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost CODIN plus s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost CODIN plus s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně

e) Vaše údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost CODIN plus s.r.o. jako na správce vztahuje

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení

4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost CODIN plus s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost CODIN plus s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů

c) pokud společnost CODIN plus s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti CODIN plus s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti CODIN plus s.r.o. a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost CODIN plus s.r.o. bránila a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

b) zpracování se provádí automatizovaně

Při výkonu svého práva na přenositelnost osobních údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společnosti CODIN plus s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné

6) právo vznést námitku, tedy právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

– zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost CODIN plus s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorovanéhoúřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Prha 7, oficiální www: www.uoou.cz

Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.codin-plus.cz