1. Prodávající

CODIN plus s.r.o.

Dr. Vrbenského 2874/1

415 01 Teplice
IČO: 04417976
DIČ: CZ04417976
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36275

Telefon: +420 602 282 503, +420 608 929 636
E-mail: info@topmax-teplice.cz

 1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej paliva prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje písemné potvrzení prodávajícím, které je realizováno po předchozím odeslání objednávky kupujícího. Prodávající objednávku potvrdí zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného paliva. Okamžikem potvrzení objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím závazná kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

III. Přeprava zboží

Kupující si může v objednávce ve způsobu dopravy zvolit „osobní odběr“ anebo „doprava do místa určení“.

Osobní odběr paliva je možný v provozovně prodávajícího na adrese

Průmyslový areál (vedle AGC Chudeřice)

CODIN plus s.r.o.

Světec – Chotějovice

418 04

50.575479, 13.791483

 • Neodebere-li kupující objednané zboží nejpozději do 5 dnů ode dne sdělení o jeho možné expedici, pozbývá bez dalšího taková objednávka platnosti.
 • Aktuální ceník dopravy zajišťované prodávajícím nalezne kupující na webových stránkách prodávajícího v části Doprava. Cena dopravy bude k ceně zakoupeného paliva připočtena následně s ohledem na zařazení místa určení do odpovídající zóny, tzn. uvedená kupní cena paliva (objednávky) bude navýšena o cenu dopravy.
 1. Dodací podmínky

Dodávky objednaného paliva s dopravou do místa určení budou dle aktuální dostupnosti paliva a provozních možností prodávajícího realizovány vždy po domluvě s kupujícím v co nejkratším termínu, maximálně do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

 1. Zrušení objednávky kupujícím

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

 • Kupující má právo zrušit svou objednávku, pokud nesouhlasí s vypočtenou cenou dopravy, a to bez zbytečného odkladu po sdělení této ceny, avšak nejdéle dva dny před smluveným termínem dodání objednávky.
 • Kupující má právo zrušit svou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání či po výslovné domluvě s prodávajícím. V případě jednostranného zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, zejména případné vícenáklady v souvislosti se zajištěním zboží, náklady za zbytečnou dopravu, nakládku, atp.
 1. Zrušení objednávky prodávajícím

Zrušení potvrzené objednávky ze strany prodávajícího je možné pouze v případě, že objednané palivo není prodávajícímu dlouhodobě k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena u dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně vrácena.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí Občanským zákoníkem a dalšími relevantními zákony České republiky. V souladu s nimi je spotřebitel, jako kupující, oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující spotřebitel využít své právo a odstoupit od smlouvy v této lhůtě, kontaktuje telefonicky či písemně prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy, na které uvede číslo objednávky, příp. variabilní symbol, a datum převzetí paliva. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1 o. z., je kupující povinen tuto škodu uhradit. Převzaté zboží je kupující povinen dopravit na své náklady zpět do provozovny prodávajícího, případně, po domluvě s prodávajícím, prodávající zboží naloží a převeze do své provozovny vlastní dopravou na náklady kupujícího (doprava, nakládka aj.).

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád, který je v plném znění uveden na internetových stránkách prodávajícího nebo v listinné podobě přímo v provozovně prodávajícího.

 1. Uhrazení kupní ceny

Uhrazení kupní ceny za zboží je kupujícím provedeno buďto osobně v hotovosti na provozovně prodávajícího, v hotovosti při předání zboží při využití dopravy na místo určení nebo bezhotovostně bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků, minimálně však 1 den před expedicí zboží.

 1. Ochrana osobních údajů

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou v plném znění uvedeny na internetových stránkách prodávajícího nebo v listinné podobě přímo v provozovně prodávajícího.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím, společností CODIN plus s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV

 1. Uplatňování reklamace vady

Vyskytne-li se vada u zakoupeného paliva, ať již vada kvality či množství, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Nezbytnou náležitostí pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nákupu paliva. Odpovědný pracovník prodávajícího je povinen pořídit o reklamaci zápis a jeho stejnopis vydat kupujícímu.

 1. Reklamace množství paliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí, tedy nejpozději v den převzetí, paliva, jinak kupující právo reklamace pozbývá. Pokud se kontrolním převážením na cejchované váze prodávajícího zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky paliva.

III. Reklamace zjevných vad kvality paliva

Kvalita dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v příloze tohoto reklamačního řádu. Kupující po převzetí dodávky bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů od převzetí dodávky, oznámí prodávajícímu zjištěné zjevné vady kvality paliva, přičemž zjevnou vadou kvality se rozumí zejména vyšší obsah nadsítného a podsítného uhlí v dodávce paliva. Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah nadsítného nebo podsítného uhlí v době, kdy má již část paliva spotřebovanou, a to z důvodu nemožnosti objektivního posouzení skutečné existence vady. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním paliva tzv. podsítnou zkouškou. Za vadu paliva se výslovně nepovažuje jeho zvýšená vlhkost.

 1. Reklamace skrytých vad kvality paliva

Skryté vady je možno reklamovat v zákonné lhůtě, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Reklamaci skryté vady lze uplatnit pouze k nespotřebované části dodávky paliva. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v popisu zboží, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.

 

 1. Postup řešení reklamace kvality paliva

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. Odběr vzorku reklamovaného paliva lze uskutečnit pouze za přítomnosti kupujícího i prodávajícího.

Tyto reklamace řeší akreditované laboratoře:

 1. a) Severočeské doly a.s., útvar obchodu – pracoviště Bílina, ul. 5. května 213, 418 29 Bílina, tel.: 417 80 42 12, email: podolnikova@sdas.cz.
 2. b) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 434 37, tel.: 476208610, fax 476706948, e-mail: vuhu@vuhu.cz.

O průběhu a výsledku reklamace se provede zápis, jehož stejnopis předá prodávající kupujícímu. Oprávněná reklamace bude řešena zejména slevou z kupní ceny, případně odvozem celé vadné dodávky a dodáním dodávky nové, a to v množství uznaném reklamací, příp. po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. V případě neoprávněnosti reklamace, tzn. v případě neprokázání vady výsledky laboratorního rozboru a příp. mechanického přetřídění paliva, hradí veškeré náklady spojené s těmito úkony kupující.

 1. Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje prodávající na základě výsledků z akreditované laboratoře či výsledků podsítné zkoušky. Lhůta na vyřízení reklamace je v případě spotřebitelské smlouvy 30 dnů, v ostatních případech 60 dnů. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede výsledek reklamace a případně i způsob jejího vyřešení.

VII. Závěrečné informace

Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodními podmínkami a tvoří jejich nedílnou součást.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Přílohy

Příloha č. 1

Přípustný obsah podsítného uhlí v dodávce
Kostka a Ořech I
max. obsah garantovaný výrobcem 13 %
manipulační ztráta vzniklá při dodávce 5 %
max. obsah v konečné dodávce 18 %
Ořech II
max. obsah garantovaný výrobcem 15%
manipulační ztráta vzniklá při dodávce 5 %
max. obsah v konečné dodávce 20 %
Přípustný obsah nadsítného uhlí v dodávce
Kostka a Ořech I
max. obsah garantovaný výrobcem 10 %
manipulační ztráta vzniklá při dodávce 5 %
max. obsah v konečné dodávce 15 %
Ořech II
max. obsah garantovaný výrobcem 15%
manipulační ztráta vzniklá při dodávce 5 %
max. obsah v konečné dodávce 20 %

Příloha č. 2

Jakostní definice uhlí

Důl
Obchodní označení
Klíč. třídn. Druh

paliva

zrnitost v mm Hdaf prům. % Wr prům. % Ad prům. % Sr prům. % Srprům. % Vdaf prům. % Qdaf prům. % Qr prům. % Cd prům. %
DB
113 ko2
121 o1
122 o2
40-100
20-40
10-25
5,7
5,7
5,7
29,00
29,00
29,00
9,7
9,7
9,7
0,77
0,77
0,77
0,44
0,44
0,44
47
47
47
30,4
30,4
30,4
17,6*
17,6*
17,6*
67,00
67,00
67,00

Vysvětlivky:

ko2 – uhlí kostka

o1 – uhlí ořech I

o2 – uhlí ořech II

Hdaf – vodík v hořlavině

Wrt – obsah vody v původním stavu

Ad – obsah popela v bezvodném stavu

Sr – obsah síry v původním stavu

Srm – měrná sirnatost

Vdaf – obsah prchavé hořlaviny

Qdafs – spalné teplo v hořlavině

Qr– výhřevnost v původním stavu

Cd – uhlík bezvodný